Sex miljarder i elpriskompensation till hushållen

Regeringen avsätter drygt sex miljarder kronor till en elpriskompensation för de hushåll som drabbats av höga elpriser. Elpriskompensationen sker för tre månader december, januari, februari till elkunder baserat på förbrukning. Kompensationen baseras på hur stor elförbrukning hushållet har varje månad, där den högsta nivån är hushåll som använder över 2000 kWh per månad.

Frågor och svar elpriskompensation

Vilka hushåll kommer att få elpriskompensation?

Kompensationen kommer att kunna gå till såväl hushåll som har lägre elförbrukning än 2000 kWh som de som har högre elförbrukning. Elpriskompensationen på 6 miljarder kronor kommer nå 1,8 miljoner hushåll. Den högsta ersättningen blir 2 000 kronor per månad för december-februari, alltså totalt 6 000 kronor för de som har en elförbrukning som överstiger 2 000 kWh per månad. Även hushåll som har en förbrukning under 2 000 kWh kan få ersättning. Ersättningen baseras på hushållets elförbrukning och betalas ut via elnätsbolagen. Den tekniska lösningen för kompensationen kommer regeringen att meddela vid ett senare tillfälle.

När kommer kompensationen betalas ut till hushållen?

Regeringen jobbar intensivt i dialog med myndigheterna, elnätsbolagen och riksdagen för att tillsammans komma fram till en bra och skyndsam lösning. Målet är att detta ska ske så snabbt som möjligt.

När kommer beslut om hur kompensationen utformas?

Det här är komplexa regelverk, och för regeringen är det viktigt att den åtgärd som planeras faktiskt ger stöd till hushållen inom en rimlig tid. Regeringen vill inte föregå arbetet som har inletts, utan får längre fram återkomma med en närmare beskrivning av den tekniska lösningen för kompensation.

Varför är elkostnaderna så höga just nu?

Den främsta anledningen är stigande priser på fossila bränslen, särskilt naturgas. Under hösten har Europa sett större efterfrågan på naturgas samtidigt som Ryssland har strypt sin leverans av naturgas. Detta har lett till ökade energipriser på kontinenten vilket även påverkar elpriserna i Sverige.

Varför baseras kompensationen på elförbrukning och inte kostnad?

Det främsta skälet är att regeringen snabbt vill få ett system på plats som är enkelt för berörda aktörer att administrera, och som i slutändan leder till att hushållen snabbare kan få del av ersättningen. En lösning som bygger på kostnaden skulle ta längre tid att få plats och vara svårare att administrera. En kompensation som bygger på elförbrukning kommer i många fall också träffa de som har en hög kostnad för elen.

Källa: Regerinskansliet frågor och svar elkompensation