Skade- och avbrottsersättning


Sedan 1 januari 2006 finns bestämmelser i ellagen om avbrottsersättning vid elavbrott längre än tolv timmar.

Om du varit berörd av ett strömavbrott som varat i en sammanhängande period om 12 timmar eller längre har du som huvudregel rätt att få avbrottsersättning. Återkommer elen under kortare tid än två timmar under avbrottstiden räknas det som ett sammanhängande avbrott. Är tiden mellan avbrotten längre än två timmar räknas de som separata avbrott. Avbrottsperioden anses starta då vi på Malung-Sälens Elnät har fått kännedom om avbrottet.

Hur gör jag för att få ut ersättning?

Du behöver normalt inte ansöka om avbrottsersättning. Den betalas ut per automatik i samband med någon av de efterföljande fakturorna. Normalt ska du erhållit ersättning inom tre till sex månader. Om du inte fått ersättning inom denna tid kontakta vår kundservice.

När har jag rätt till avbrottsersättning?


  • Om du varit berörd av ett strömavbrott som varat i en sammanhängande period om 12 timmar eller längre har du som huvudregel rätt att få avbrottsersättning.
  • Återkommer elen under kortare tid än två timmar under avbrottstiden räknas det som ett sammanhängande avbrott.
  • Är tiden mellan avbrotten längre än två timmar räknas de som separata avbrott. Avbrottsperioden anses starta då vi Malung-Sälens Elnät har fått kännedom om avbrottet.

Avbrottsersättning gäller inte om

  • Kunden inte fullgjort sina skyldigheter, vilket medfört att elen blivit avstängd eller avstängd på egen begäran
  • Avbrottet beror på kundens försummelse
  • Överföringen av el avbryts för att vidta åtgärder som är motiverade av elsäkerhetsskäl eller för att upprätthålla en god drift- och leveranssäkerhet avbrottet ligger utanför koncessionsinnehavarens så kallade kontrollansvar
  • Avbrottet beror på fel i stamnätet
  • Mer utförlig information om avbrottsersättning hittar du hos exempelvis Konsumenternas Elrådgivningsbyrå energimarknadsbyran.se