Anslutning elnät


Det är mycket att tänka på vid en nyanslutning till elnätet. Här nedan har vi samlat information som kan hjälpa dig till en trygg och säker nyanslutning.

En mätartekniker står utanför en grå husvägg i sten. På väggen är ett öppet elskåp där mätarteknikern kommer åt elmätaren.

Bomkörningsavgift införd fr.o.m 2023-01-01

I de allra flesta fall så går ett anslutningsärende relativt smidigt att utföra. Men då och då har vi bekymmer med att vi inte kan koppla in anläggningar när vi kommer dit, trots att de är färdiganmälda. För att täcka uppkomna merkostnader som beror på att vi inte kan genomföra arbete p.g.a. brister i elinstallationen så har vi infört en bomkörningsavgift som gäller fr.o.m 2023-01-01.

Bomkörningsavgiften uppgår till 2 000kr+moms och debiteras ansvarig elinstallatör.

Nedan följer brister som orsakar bomkörningsavgift:

 • Mätarplatsens märkningar saknas eller är fel för lägenhetsmärkning.
 • Stigarkabeln är ej ansluten mellan mätarplats och första central.
 • Det saknas propphuvar, passdelar eller säkringar.
 • Det sitter fel passdelar eller säkringar i mot vad det står i färdiganmälan.
 • Bristande rörkanalisation som förhindrar kabeldragning eller avsaknad av draggropar och/eller dragtråd.
 • Byggnadsställningar/staket hindrar vår personal för att utföra anslutningen.
 • Installation av kortslutningsplint och strömtransformatorer är ej gjord enligt svensk standard SS 437 01 02.
 • Byggströmskåp saknar mätplats eller avsaknad av byggströmskåp vid avsedd plats på överenskommen inkopplingsdag.

Information om anslutningsärenden till Malung-Sälens Elnät

Leveranstider på elnätsmaterial har påverkats pga. råvarubrist och stor efterfrågan inom branschen vilket bidrar till en längre utförandetid för anslutningsärenden.

Minimikrav för anslutning


 • Beställning av elanslutning/abonnemang görs enklast via vår installatörswebb.
 • Föranmälan skall vara inlämnad i god tid, senast 6 månader före önskat anslutningsdatum. Gäller abonnemang upp till 63A. Färdiganmälan senast 1 månad innan önskat anslutningsdatum.
 • För anslutning av större abonnemang så skall anmälan göras senast 9 månader innan önskat anslutningsdatum.
 • Anslutningsavgiften skall vara betald innan tillkoppling sker.
 • Endast fasadmätarskåp och markmätarskåp är godkända vid nyanslutning. (Gäller säkringsabonnemang 16-63A)
 • Platsen för anslutning vid tomtgräns bestäms av Malung-Sälens Elnät.
 • Kabelschakt för serviskabel inom egen fastighet ombesörjs av kunden själv. Är schakten öppen förlägger Malung-Sälens Elnät serviskabel och utför skyddstäckning eller lägger kabel i skyddsslang. Önskar kunden återfylla innan inkoppling sker kan kunden själv förlägga skyddsslang. Slang erhålls av Malung-Sälens Elnät. I båda fallen skall skyddstäckning användas (sand). Om kabel inte kan dras igenom skyddsslangen pga. felaktigt utförd schakt, kan extra debitering utgå.

Anslutningsavgifter


Vid nyanslutning debiteras en engångsavgift som beräknas utifrån servissäkringens storlek och avståndet till lämplig anslutningspunkt enligt nedanstående tabeller. På anslutningar överstigande 250A lämnas offert.

16-25A

35-250A

Tillfällig anslutning (Byggström)


Inkopplingsavgifter för tillfällig anslutning

 • Kunden skall själv tillhandahålla godkänd byggplatscentral med plats för mätning. Malung-Sälens Elnät ansluter serviskabel för tillfällig anläggning till byggcentralen på av nätbolaget anvisad anslutningspunkt.
 • Tillfällig anslutning för villor och fritidsboenden får endast nyttjas under bygglovstiden dvs. 3 år. Därefter skall fastigheten anslutas till ett ordinarie abonnemang och anslutningsavgiften för valt abonnemang debiteras.
 • Vid större anslutningar, över 63A, tillämpas effekttaxa ME N-613.
 • Myndighetsavgifterna, elsäkerhets-, nätövervaknings-, och elberedskapsavgift ingår i priset.

Steg för nyanslutning


Steg 1

Kontakta en auktoriserad elinstallatör
Kontakta en elinstallatör, även kallad elektriker. Välj ett auktoriserat elinstallationsföretag som är registrerat vid Elsäkerhetsverket. Förutom elarbete är en del av arbetet grävning och kabelskyddsrör på din tomt. Se därför till att även hitta en yrkesman som kan utföra grävarbetet om inte elinstallationsföretaget kan göra det åt dig.

Steg 2

Gör en situationsplan
En situationsplan är en ritning över din tomt som visar var du önskar din mätarplats. Mätarplatsen skall vara lättåtkomlig och placerad utomhus.

Steg 3

Anmäl elnätsanslutningen
För att vi ska kunna ansluta ditt hus till elnätet, behöver din elinstallatör anmäla arbetet till oss i god tid med en så kallad föranmälan. Föranmälan ska bland annat innehålla en situationsplan samt uppgifter som vilken adress du vill ha el till och vilken mätarsäkring som önskas.

Steg 4

Handläggning av anmälan
När föranmälan inkommit till oss så kontrollerar vi att alla uppgifter som vi behöver finns med. Vi skickar då ett installationsmedgivande till elinstallatören och en faktura på anslutningsavgiften till fastighetsägaren.
Ledtider för anslutning gäller från det att en komplett föranmälan inkommit.

Steg 5

Elinstallatören utför sitt arbete och meddelar oss när det är klart
När elinstallatören är klar med sitt elarbete, grävning och kabelskyddsrör är utfört enligt våra tekniska anvisningar ska elinstallatören anmäla det till oss med en färdiganmälan.

Steg 6

Anslutning
Tiden det tar att utföra anslutningen är bland annat helt beroende på hur elnätet är utbyggt i närområdet och hur lång tid det tar innan vi får nödvändiga tillstånd från berörda markägare runt din tomt för grävning och kabeldragning. När färdiganmälan är inskickad och anslutningsavgiften är betald tar det i normalfallet 4 veckor tills ditt hus är inkopplad.

Mikroproduktion


För att få bli mikroproducent får din anläggning högst ha en installerad effekt på 43,5 kilowatt (kW) och din huvudsäkring får högst vara 63 Ampere (A). Uttaget av elenergi i kWh under kalenderåret måste vara större än den producerade elenergin och är en grundläggande förutsättning för alla mikroproducenter.

Din mikroproduktionsanläggning måste vara CE-märkt och fast ansluten till elnätet samt vara försedd med skydd som säkerställer att växelriktaren bortkopplas vid spänningsbortfall i elnätet. Vi rekommenderar alltid att du väljer en trefasig produktionsanläggning.

Om mikroproduktionsanläggningen är enfasig rekommenderar vi att den skall vara på högst 3 kW. Produktionsanläggningen skall anslutas till elnätet via egna gruppsäkringar i elcentral.

Din produktionsanläggning måste ha samma anslutningspunkt som ditt ordinarie uttagsabonnemang, samma elmätare och samma huvudsäkring.

Du betalar inget för inmatningsabonnemanget som krävs för produktion.

Installation av mikroproduktionsanläggning

Före installation
I god tid före installationen av anläggningen måste en behörig elinstallatör lämna in en Föranmälan till Malung-Sälens Elnät, minst 3 månader före planerad installation. I föranmälan ska ifylld ALP-blankett bifogas, Ladda ner ALP-blankett här, samt ALP-blankett bilaga 1 här.

Efter installation
När mikroproduktionsanläggningen är installerad så skall elinstallatören skicka in en Färdiganmälan till Malung-Sälens Elnät. Vi kollar då om din elmätare klarar både uttag av el och inmatning till elnätet. Om mätaren måste bytas ut så står elnätsbolaget för mätarbytet och den nya mätaren.