Tjänstekatalog


SIDA UNDER PRODUKTION Vi är medlemmar hos Sveriges Företagshälsor och godkända av Försäkringskassan vilket gör att du som kund kan söka bidrag för vissa tjänster.

Tjänster

Lagstadgade medicinska kontroller


Inom vissa yrken är medicinska kontroller obligatoriskt för de anställda.

Regler om vad som ingår i dessa kontroller beskrivs i Arbetsmiljöverkets föreskrifter, “Medicinska kontroller i arbetslivet” (AFS 2019:3).
Som arbetsgivare har du ansvaret för att dessa kontroller genomförs.

Arbeten som innefattas av medicinska kontroller är bland annat:

• Arbete med bly och kadmium
• Arbete med fibrosframkallande damm, t ex asbest och kvarts
• Arbete med allergiframkallande kemiska produkter
• Klättring med stor nivåskillnad
• Rök- och kemdykning
• Dykeriarbete
• Nattarbete
• Arbete med vibrationsexponering
• Handintensivt arbete

Utförs av Legitimerad sjuksköterska och företagsläkare.

Arbetsmiljö


Vi erbjuder flera olika tjänster inom arbetsmiljö. Alla tjänster utförs av en arbetsmiljöingenjör.

Systematisk arbetsmiljöarbete (SAM)
Arbetsmiljölagstiftning, förordning samt föreskrifter inom arbetsmiljön är ett stort område där chefer kan behöva stöd och hjälp för att uppfylla lagkraven. För att säkerställa att arbetssättet med de applicerbara delarna av detta område är hållbart på företaget granskas det utifrån det befintliga arbetssättet och förknippad dokumentation på företaget. Syftet är att uppfylla rådande lagar och krav, samt få ett bättre flöde och enklare att hålla koll på de lagar och förordningar som man lyder under.

Riskinventering och riskbedömning
Typer av risker kan variera och ibland behövs hjälp att bedöma risker förknippade med vissa arbetssätt, moment eller lokaler. Exempelvis om en yrkeshygienisk mätning är befogad eller om exponering bedöms som försumbar. Vi lämnar åtgärdsförslag efter bedömningen och uppföljning sker. Syftet är att ert företag ska kunna uppfylla rådande lagar och krav.

Framtagande av policy, rutiner och riktlinjer för arbetsmiljön
Stöd i processen att ta fram dokument som stöd i ert arbete med arbetsmiljöfrågor. Vissa rutiner behövs och är ett krav i lagstiftning eller föreskrift och stöd kan behövas i hur dokumenten ska utformas. Syftet är att uppfylla rådande lagar och krav.

Uppföljning av revision av arbetsmiljöarbetet (AFS-kontroll)
Här sker en screening över vilka av Arbetsmiljöverkets föreskrifter som är applicerbara i er organisation eller på en avdelning. Detta kan med fördel följas upp av en revision och i förekommande fall kan uppföljningen bestå av utformande av rutiner och arbetssätt. Syftet är att få stöd för att uppfylla rådande lagar och krav, samt skapa ordning och reda i arbetsmiljöarbetet.

Utredning av ohälsa och olycksfall
Om olyckan är framme kan ert företag ta hjälp av vår arbetsmiljöingenjör för att utreda vad som hänt och vilka åtgärder som krävs för att det inte ska upprepas. Syfte med tjänsten är att bidra med rekommendationer och lösningar som gör att ohälsa och olycksfall kan förhindras framöver.

Yrkeshygieniska mätningar
Mätningar kan ske av buller, ljudnivå, elektromagnetiska fält, luft/damm/dimma/ånga/partiklar, vibrationer hand/arm och helkropp. Den yrkeshygieniska mätningar kan ingå som en del av en utredning eller kartläggning av fysiska arbetsmiljöförhållanden. Mätningen görs för att förebygga och undersöka orsaker till ohälsa och ger underlag för att vidta eventuella åtgärder som kan förbättra arbetsmiljön och därmed öka arbetsprestation och lönsamhet. Den yrkeshygieniska mätningen uppfyller också arbetsmiljölagstiftningens krav på kartläggning/mätning. Syfte med tjänsten är att uppfylla rådande lagar och krav.

Skyddskommitté och skyddsronder
Arbetsmiljöingenjören kan delta i skyddsrond och skyddskommitté på er arbetsplats. I skyddskommittén kan bidraget vara att uppdatera arbetsgivare om lagar och förordningar (nyheter), men även representera Malung-Sälens företagshälsan med information så som statistik och organisationsförändringar. Vid skyddsronder kan ett par andra ögon vara bra att ha med. Syfte med tjänsten är att bidra till ökad kvalité på skyddsrond och skyddskommitté.

Samtalsstöd


SIDA UNDER PRODUKTION

Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ips

Hälsa


SIDA UNDER PRODUKTION

Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ips

Utbildning/workshop


SIDA UNDER PRODUKTION

Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ips