Tjänstekatalog


Vi är godkända av Försäkringskassan och AFA Försäkringar samt medlemmar i Sveriges Företagshälsor.

Tjänster

Lagstadgade medicinska kontroller


Inom vissa yrken är medicinska kontroller obligatoriskt för de anställda.

Regler om vad som ingår i dessa kontroller beskrivs i Arbetsmiljöverkets föreskrifter, “Medicinska kontroller i arbetslivet” (AFS 2019:3).
Som arbetsgivare har du ansvaret för att dessa kontroller genomförs.

Arbeten som innefattas av medicinska kontroller är bland annat:

• Arbete med bly och kadmium
• Arbete med fibrosframkallande damm, t ex asbest och kvarts
• Arbete med allergiframkallande kemiska produkter
• Klättring med stor nivåskillnad
• Rök- och kemdykning
• Dykeriarbete
• Nattarbete
• Arbete med vibrationsexponering
• Handintensivt arbete

Utförs av Legitimerad sjuksköterska och företagsläkare.

Arbetsmiljö


Vi erbjuder flera olika tjänster inom arbetsmiljö. Alla tjänster utförs av en arbetsmiljöingenjör.

Systematisk arbetsmiljöarbete (SAM)
Arbetsmiljölagstiftning, förordning samt föreskrifter inom arbetsmiljön är ett stort område där chefer kan behöva stöd och hjälp för att uppfylla lagkraven. För att säkerställa att arbetssättet med de applicerbara delarna av detta område är hållbart på företaget granskas det utifrån det befintliga arbetssättet och förknippad dokumentation på företaget. Syftet är att uppfylla rådande lagar och krav, samt få ett bättre flöde och enklare att hålla koll på de lagar och förordningar som man lyder under.

Riskinventering och riskbedömning
Typer av risker kan variera och ibland behövs hjälp att bedöma risker förknippade med vissa arbetssätt, moment eller lokaler. Exempelvis om en yrkeshygienisk mätning är befogad eller om exponering bedöms som försumbar. Vi lämnar åtgärdsförslag efter bedömningen och uppföljning sker. Syftet är att ert företag ska kunna uppfylla rådande lagar och krav.

Framtagande av policy, rutiner och riktlinjer för arbetsmiljön
Stöd i processen att ta fram dokument som stöd i ert arbete med arbetsmiljöfrågor. Vissa rutiner behövs och är ett krav i lagstiftning eller föreskrift och stöd kan behövas i hur dokumenten ska utformas. Syftet är att uppfylla rådande lagar och krav.

Uppföljning av revision av arbetsmiljöarbetet (AFS-kontroll)
Här sker en screening över vilka av Arbetsmiljöverkets föreskrifter som är applicerbara i er organisation eller på en avdelning. Detta kan med fördel följas upp av en revision och i förekommande fall kan uppföljningen bestå av utformande av rutiner och arbetssätt. Syftet är att få stöd för att uppfylla rådande lagar och krav, samt skapa ordning och reda i arbetsmiljöarbetet.

Utredning av ohälsa och olycksfall
Om olyckan är framme kan ert företag ta hjälp av vår arbetsmiljöingenjör för att utreda vad som hänt och vilka åtgärder som krävs för att det inte ska upprepas. Syfte med tjänsten är att bidra med rekommendationer och lösningar som gör att ohälsa och olycksfall kan förhindras framöver.

Yrkeshygieniska mätningar
Mätningar kan ske av buller, ljudnivå, elektromagnetiska fält, luft/damm/dimma/ånga/partiklar, vibrationer hand/arm och helkropp. Den yrkeshygieniska mätningar kan ingå som en del av en utredning eller kartläggning av fysiska arbetsmiljöförhållanden. Mätningen görs för att förebygga och undersöka orsaker till ohälsa och ger underlag för att vidta eventuella åtgärder som kan förbättra arbetsmiljön och därmed öka arbetsprestation och lönsamhet. Den yrkeshygieniska mätningen uppfyller också arbetsmiljölagstiftningens krav på kartläggning/mätning. Syfte med tjänsten är att uppfylla rådande lagar och krav.

Skyddskommitté och skyddsronder
Arbetsmiljöingenjören kan delta i skyddsrond och skyddskommitté på er arbetsplats. I skyddskommittén kan bidraget vara att uppdatera arbetsgivare om lagar och förordningar (nyheter), men även representera Malung-Sälens företagshälsan med information så som statistik och organisationsförändringar. Vid skyddsronder kan ett par andra ögon vara bra att ha med. Syfte med tjänsten är att bidra till ökad kvalité på skyddsrond och skyddskommitté.

Samtalsstöd


Individuellt samtalsstöd
Ett samtalsstöd kan vara bra för medarbetare som är på väg in i en utmattning eller har varit i en utmattning. Kanske har något specifikt hänt i medarbetares liv som inverkar på arbetssituationen.

Det kan vara oro, stress, konflikt med annan medarbetare och så vidare. Ett stödsamtal kan vara energifrigörande och viktigt i sammanhang där medarbetaren har stort ansvar och behöver samtalsstöd för att komma vidare i situationer som kan uppstå. Kanske har något hänt på arbetsplatsen som utlöst en traumatisk upplevelse. Ibland behöver vi helt enkelt ett objektivt stöd för att kunna prestera väl på såväl både arbete som i privatlivet, eftersom båda sidor inverkar på varandra.

För att konkretisera när samtalsstöd kan vara bra:

• Du mår dåligt men vet inte varför
• Du behöver förstå dig själv bättre
• Du har varit med om eller är delaktig i en konflikt
• Du har varit med om ett trauma
• Du upplever sömnsvårigheter
• Du upplever negativ stress
• Du behöver handledning eller vägledning i svåra beslut

Vid samtalet görs en bedömning kring problembild, situation och förslag på hur det kan hanteras vidare. Efter det första samtalet sker en återkoppling till dig som chef. Återkopplingen tydliggör vad som kan och behöver göras för att din medarbetare ska bibehålla eller återfå sin arbetsförmåga. Utförs av beteendevetare eller samtalsterapeut.

Chefsstöd
Att vara chef ställer stora krav på dig, både som ledare och individ. Vi kan tillsammans med dig identifiera och stärka din roll som ledare och chef. Så du vågar, och växer med uppgiften och utmaningen att leda andra. Det kan ibland kännas ensamt i en ledarskaps- och chefsroll och då kan man behöva stöd i sitt ledarskap, bolla frågor och funderingar samt hjälp att hitta nya vägar och lösningar. Du kanske är ny som chef och vill ha stöd i att hitta dig själv i din roll. Att öka sin självkännedom kring egna värderingar och drivkrafter, attityder och beteenden är viktigt för att utvecklas i rollen som chef. Utförs av beteendevetare.

Inre ledarskapsutveckling
Inre ledarskapsutveckling genom förlustbearbetning är ett handlingsprogram för känslomässig läkning. Förluster, det som inte blev som du hade tänkt dig eller föreställt dig ger en sorg och smärta. Obearbetade förluster gör att det är svårt att känna glädje och att vara här och nu. Det tär på din livsenergi och genom att “dumpa” bagaget har du större chans att öka på din livsenergi. Syftet är att känna ett större “inre lugn”, skapa det liv du önskar och upptäcka ditt egenansvar. Boken sorgebearbetning är programmets ursprung för den känslomässiga läkningen. Programöversikt som beskriver innehåll per tillfälle erhålls vid programmets start. Antal tillfällen är cirka 10 träffar och tidsåtgång per mötestillfälle är cirka 1 timme och 15 minuter. Utförs av beteendevetare eller samtalsterapeut.

Organisationsutveckling


Stöd i organisationsutveckling
Organisationsutveckling innefattar en utveckling av processer som berör områden såsom kommunikation, ledarskapsutveckling, kompetens och digitalt stöd.

Det kan handla om nya sätt att samarbeta, utveckla nya kompetenser, etablera nya strukturer och även att ändra beteende som kommer leda till att företaget når målsättningen. Syftet är att nå människors och organisationers fulla kapacitet för att skapa konkurrensfördelar på marknaden eftersom världen ständigt är i förändring. Utförs av beteendevetare och organisationskonsult.

KLAR®- Kultur och Ledarskap i Arbetslivet
“Ett förebyggande arbetsmiljöarbete med efterhjälpande effekt” Ett utvecklingsprogram för att utveckla organisationskulturen och arbetsmiljön inifrån och ut. Organisationens värdegrundsarbete som skapar medvetenhet, gemensamt språk och teamkänsla. Utförs av beteendevetare och organisationskonsult.

Stöd i konflikthantering
Konflikter kan få betydande konsekvenser och kostnader för ett företag eller organisation såväl som för enskilda individer. I arbetslivet är det ofta olika intressen och perspektiv som behöver balanseras mot varandra. I den processen är det lätt hänt att det uppstår konflikter. Därför är hjälpen med konflikthantering av stor vikt. Syftet med konflikthantering är både att lösa en pågående konflikt men även att utveckla dig som chef, i din förmåga att hantera konfliktfyllda situationer, på ett konstruktivt sätt och att aktivt bidra till att det inte uppkommer några konflikter. Stämningen på hela arbetsplatsen påverkas negativt och det kan leda till att medarbetare anser det vara en mindre bra arbetsplats att jobba på. Det kan i längden leda till större personalomsättning med högre kostnader för företaget som följd. Utförs av beteendevetare och organisationskonsult.

Debreifing
Efter en krishändelse är det bra att ha en systematisk genomgång i grupp av intryck, tankar och reaktioner på en kritisk händelse i samband med en arbetsinsats. Syftet är att undvika onödiga psykiska efterverkningar och att stärka den kollegiala sammanhållningen. Utförs av beteendevetare eller organisationskonsult.

Krissituation och krissamtal
Det kan finnas behov av krissamtal exempelvis om medarbetare blivit utsatt för våld eller trauma genom hot, överfall eller olyckshändelse. Kan även vara en allvarlig konflikt, en jobbig omorganisation eller till och med varsel om uppsägning. Utförs av beteendevetare och organisationskonsult.

Kränkande särbehandling
Med kränkande särbehandling menas handlingar som riktas mot en eller flera medarbetare på ett kränkande sätt. Handlingarna kan leda till ohälsa och medföra att de som drabbas hamnar utanför den sociala gemenskapen. Det är värre om handlingen upprepas och pågår under en längre tid. I värsta fall kan det utvecklas till mobbning. Vid en misstänkt kränkande särbehandling kan vi hjälpa er att utreda den. Vi följer metoden faktaundersökning som är väl beprövad. Utförs av beteendevetare och organisationskonsult.

Hälsa


Arbetsplatsinriktad rehabilitering
Att tidigt hjälpa en medarbetare som mår dåligt ger bra förutsättningar för snabb återgång i arbete och minskat lidande för medarbetaren.

Upplägget på tjänsten ger er ett effektivt stöd i en rehabiliteringsprocess som bygger på ett gemensamt arbete mellan medarbetare, chef, sjuksköterska och läkare. Medarbetaren börjar med en provtagning hos Malung-Sälens företagshälsa. Efter det träffar medarbetaren läkaren själv och sedan deltar chefen i mötet. En handlingsplan tas fram för hur medarbetaren vara kvar i sitt arbete eller återgå i arbete. Medarbetaren står i fokus och är den viktiga parten i att komma framåt i processen. För den här tjänsten kan arbetsgivaren ansöka om arbetsplatsinriktad rehabiliteringsstöd hos Försäkringskassan. Det är ett bidrag enligt SFS förordning (2014:67), som syftar till att förebygga sjukfall och underlätta för anställda att komma åter i arbete. Ni kan begära underlag från företagshälsan till er ansökan. Utförs av sjuksköterska och läkare.

Plan för återgång i arbete
Om din medarbetare förväntas vara sjukskriven under minst 60 dagar, har du som arbetsgivare ansvar för att ta fram en plan för hur hen ska kunna komma tillbaka i arbete. Planen ska tas fram senast 30 dagar efter att medarbetaren blev sjuk.

Vi hjälper dig som chef att tillsammans med din medarbetare ta fram en plan för återgång i arbete. För den här tjänsten kan du söka bidrag från Försäkringskassan som heter arbetsplatsinriktad rehabiliteringsstöd. Ansökan gör arbetsgivaren men underlag får ni från företagshälsan. Läs mer på Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd (forsakringskassan.se)

Planen är ett stöd i ert rehabiliteringsarbete och ska underlätta för medarbetaren att återgå i arbete så snart det är möjligt. Planen tas fram tillsammans med vår sjuksköterska, dig som chef och din medarbetare

Hälsostrategisk planering
En hälsostrategisk plan görs för att arbeta med ett helhetsperspektiv för en hållbar hälsa över tid. Den börjar med en hälsoundersökning och enkät på arbetsplatsen för att kartlägga vilka hälsofrämjande och förebyggande insatser som behövs och är möjliga utifrån era förutsättningar. Sedan utförs dessa hälsofrämjande insatserna samt uppföljning av hälsoundersökningen för att stämma av att en förbättring har skett. Syftet är att planera, genomföra, följa upp och arbeta resultatorienterat med en hälsoplan.
Utförs av hälsostrateg.

Hälsoundersökning individ
I en hälsoundersökning kartlägger man medarbetarnas hälsa för att se vad som är bra och vad som kan bli bättre. Värdena vi får fram är mätbara vilket ökar trovärdigheten när de testas vid ett senare tillfälle och därmed kan vi se om medarbetarnas resultat har förändrats.

Det här ingår i undersökningen individ:
Individnivå-upp till 10 stycken

• Hälsoprofil (enkät)
• Provtagning*
• Konditionstest
• Hälsosamtal på plats
• Återkoppling till chef
* I provtagningen ingår test av blodvärde – HB, kolesterol, blodsocker, blodtryck, längd, vikt, BMI, midjemått, syn, hörsel.

Vid behov, såsom negativa/låga värden eller hög risk för ohälsa ingår en uppföljning med individen 3 månader efter hälsoundersökningen. Syftet med undersökningen är att få ett utgångsläge på medarbetarnas hälsa samt för att motivera till ett hälsosamt och hållbart arbetsliv. Samt öka arbetsglädjen, motverka framtida skador och sjukdomar. Utförs av Leg. sjuksköterska.

Hälsoundersökning grupp
I hälsoundersökning för en grupp/arbetsplats kartläggs gruppens hälsa för att se vad som är bra och vad som kan bli bättre. Värdena vi får fram är mätbara vilket ökar trovärdigheten när de testas vid ett senare tillfälle och därmed kan vi se om gruppens resultat har bevarats och/eller förbättras.

Det här ingår i undersökningen grupp:
Grupp-organisationsnivå

• Hälsoprofil (enkät)
• Provtagning*
• Konditionstest
• Arbetsplatsprofil (enkät)
• Summering och analysering av resultat med hälsostrateg och chef
• Handlingsplan till grupp/chef
• Uppföljning
* I provtagningen ingår test av blodvärde – HB, kolesterol, blodsocker, blodtryck, längd, vikt, BMI, midjemått, syn, hörsel.

Syftet med undersökningen är att få ett utgångsläge på medarbetarnas hälsa samt för att motivera till ett hälsosamt och hållbart arbetsliv. Samt öka arbetsglädjen, motverka framtida skador och sjukdomar. Utförs av Leg. sjuksköterska och hälsostrateg.

Funktionstest
Funktionstest på styrka och/eller rörlighet kan ske när behov finns av att komma igång med fysisk aktivitet. Vid funktionstester görs en individuell bedömning av styrka och/eller rörlighet för att skapa ett träningsprogram som är anpassat för just den medarbetaren. En uppföljning sker efter överenskommelse när testet utförs. Kan köpas som en tilläggstjänst till hälsoundersökningar. Utförs av fysioterapeut.

Drogtest
Drogtest sker vanligtvis vid misstanke om missbruk eller vid nyanställningar. Ett urin eller salivprov tas och analyseras. Vid nyanställning lämnas ett godkänt eller icke godkänt resultat skriftligt till beställande chef och berörd medarbetare. Syftet är att så snabbt som möjligt få information om att ett missbruk kan finnas för att medarbetare omgående ska få hjälp att komma ur det. Test tas även i syfte att undvika arbetsplatsolyckor. Utförs av sjuksköterska. Läkartid kan bokas vid påvisat missbruk.

Skadligt bruk/beroende
Anledningar till att man hamnar i ett riskbeteende med alkohol eller droger kan vara många. Ofta kan det börja med att man upplever en känsla av avslappning, lindring eller en möjlighet att koppla bort jobb eller något som påverkar en negativt under en period. Förutom alkohol och droger så kan även spel, shopping och sex ge starka belöningar och lindring ifrån ångest och oro. Här är några exempel på varför man kan hamna i ett skadligt beteende: skilsmässa, relationsproblem, stress, ekonomiska problem, utanförskap, ensamhetskänslor, sorg, ångest/oro, psykisk ohälsa eller självmedicinering.

En kollega som har problem med alkohol och droger kan vara en säkerhetsrisk på arbetsplatsen. Om man får hjälp i tid som är chanserna större att kunna hjälpa personen att bli fri från det missbruk som är aktuellt. Den som har utvecklat ett beroende kommer ha det svårare att sluta själv och ofta behövs professionell hjälp med att bryta. Att få hjälp i tid ökar förutsättningarna för att klara genom enskilda samtal eller i öppenvårdsbehandling. Genom en kartläggning av klintens situation samt bedömning så finns flera alternativ att tillgå.

Tillsammans gör vi sedan en plan för att rehabilitera medarbetaren. En del kommer kunna jobba kvar under behandlingstiden medan andra behöver helt fokusera på sin behandling för bästa resultat. Att veta hur man ska hantera missbruksfrågor på arbetsplatsen samt prata med kollegor kan vara svårt. Vi kan hjälpa till både förebyggande och vid misstanke om skadligt bruk. Provtagning av sjuksköterska kan ske i samband med dessa tjänster.

Stödsamtal vid skadligt bruk/beroende
Samtal för att ge stöd och vägledning för medarbetaren som kanske inte har ett uttalat beroende och där problemet inte primärt är alkohol eller droger. Det finns ett riskbruk men samtidigt en motivation till att förändra sitt beteende.

Chefsstöd och rådgivning
Som chef kan man behöva stöd och rådgivning när man misstänker eller vet att en medarbetare hamnat i ett skadligt bruk eller missbruk.

Återfallsprevention
En kurs i att förstå sig själv och mekanismerna kring varför man har svårt att inte ta återfall. Pågår under 8 veckor med olika teman, sker både enskilt och i grupp och på plats eller via teams.

12 stegbehandling/KBT behandlingsgrupp
Behandlingsprogram under 8 veckor i grupp, 18 timmar i veckan. Behandlingen sker i Mora då vår beroendeterapeut har lokal där som är anpassad efter grupper samt att för att få till en grupp behövs personer från flera företag/kommuner. Under behandlingen får deltagarna uppgifter, föreläsningar och en behandling som använder gruppens styrka och dynamik. Denna behandling innehåller en hel del KBT och vi jobbar alltid utifrån klientens behov för bästa resultat.

PSA prov (prostataspecifikt antigen)
Blodprovet PSA mäter värdet av ett ämne som kommer från prostatan. Värdet stiger vid olika sjukdomar i prostata. Ett PSA-värde över en viss nivå bör utredas för att ta reda på om orsaken är prostatacancer, eller en godartad prostatasjukdom. Utförs av sjuksköterska.

Läkarbesök
Ett läkarbesök kan exempelvis bokas för att skapa en bild över vad för insats som behövs, när en remiss behövs eller när en medarbetare är på väg att bli sjuk för att ta fram en plan tillsammans. Syftet är att förhindra långtidssjukskrivning, förebygga sjukdom och att komma fram till vad som behövs för att medarbetaren ska fortsätta vara frisk eller bli frisk igen. Utförs av företagsläkare.

Massage
Klassisk svensk massage på ryggen/nacken/armar/ben utefter önskemål från medarbetaren. Utförs med medarbetaren liggandes på massagebänk. Massage har många positiva effekter på både fysisk och psykisk hälsa. Massage frisätter ‘’må-bra’’ hormonet oxytocin. Massage är därför stressreducerande då det är lugnande och muskelavslappnande. Det kan även främja koncentrationen, förebygga smärta från spända muskler och öka energi genom ökad blodcirkulation. Massagen kan även ske ute på ert företag, i era lokaler. Syftet med massage är att förebygga ohälsa och främja hälsa. Utförs av massageterapeut.

Fysisk aktivitet
Fysisk aktivitet i grupp eller individuellt med fokus på styrka/kondition/rörelse utefter önskemål kan ske på ert företag. Fysisk aktivitet är en utav de mest forskade och beprövade hälsofrämjande aktiviteterna och det är viktigt att ha en god fysik för en hållbar hälsa. Kan genomföras som en rolig teambuilding tillsammans för gruppen, på en kick-off, kontinuerligt eller efter era önskemål. Syftet med fysisk aktivitet är att förebygga ohälsa och främja hälsa. Utförs av personlig tränare.

Ergonomiska arbetsplatsbedömningar
Fysioterapeuten på Malung-Sälens företagshälsa kommer ut till er arbetsplats och genomför belastningsergonomiska bedömningar, riskanalyser, funktionsbedömningar och utredningar. Att arbeta på rätt sätt gör att vi kan få ett hållbart arbetsliv och kunna arbeta så länge vi önskar. Med hjälpmedel och tips från vår fysioterapeut kan ni förebygga ohälsa. Syftet är att se över hur medarbetare arbetar för att förhindra att skador och att ohälsa uppstår. Utförs av fysioterapeut.

Fysioterapi/sjukgymnastik
I förebyggande syfte kan ett besök hos en fysioterapeut hjälpa medarbetaren med rådgivning för att undvika besvär, genom att exempelvis skapa ett individuellt träningsprogram. Om en skada redan uppstått eller medarbetaren har känningar av smärta eller obehag i muskler och leder så utför fysioterapeuten en undersökning för att ställa en diagnos. Därefter skapas tillsammans förutsättningar utifrån medarbetaren och dennes liv en bra rehabilitering för läkning. Det kan t ex vara styrkeövningar, stretchövningar, akupunktur eller råd i vardagen. Utförs av fysioterapeut.

Körkortsintyg
För att få ta körkort för lastbil, buss eller ansöka om taxiförarlegitimation behövs ett intyg från en läkare. Lika om du behöver förnya din högre behörighet. Det kan du boka hos oss både som privatperson eller om din arbetsgivare står för kostnaden. Utförs av läkare

Utbildning/workshop


Första hjälpen
En utbildning i första hjälpen ger dig kunskaper i hur du hjälper någon vid ett akut sjukdomstillstånd eller vid en olycka med personskador till dess att professionell hjälp anländer.

Du lär dig att bedöma situationen, larma 112, lägga någon i stabilt sidoläge, hjärt- lungräddning, skapa öppen luftväg, stoppa blödningar. Samt lägga förband på öppna sår, förebygga olyckor, hur man tar hand om akuta sjukdomar som stroke, hjärtinfarkt och allergier, samt ge någon ett första psykosocialt stöd. Utbildningen genomförs under 4 timmar och det kan max vara 12 deltagare/kurs. Utförs av första hjälpen instruktör.

HLR (hjärt och lungräddning)
I utbildningen lär du dig att identifiera ett hjärtstopp, larma 112 samt ha kännedom om larmoperatörens stödjande roll, utföra HLR med god kvalitet och kunna använda en hjärtstartare säkert och effektivt. Du lär dig utföra ryggslag och buktryck vid luftvägsstopp. Syfte är att få kunskap och trygghet för att starta HLR vid hjärtstopp och avvärja livshotande tillstånd. Tidsåtgång: 1,5 timmar, Sker i grupp om minst 12 deltagare. Uppföljning: Svenska HLR rådet rekommenderar att utbildningen genomförs av medarbetare minst en gång/år. Utförs av HLR-instruktör.

Arbetsmiljöutbildning
Under en arbetsmiljöutbildning lär sig chefer och skyddsombud vilket ansvar de har i arbetsmiljöfrågor och vilka lagkrav som finns. Utbildningen varvas med föreläsning och arbete i grupp. Syftet är att uppfylla rådande lagar och krav. Maximalt antal deltagare är 20 personer /grupp. Utbildningen är på 3 heldagar. Utförs av arbetsmiljöingenjör.

Specifika utbildningar kring arbetsmiljö kan anordnas, exempelvis om allergiframkallande kemiska produkter eller buller.
Kontakta Malung-Sälens företagshälsa för mer information. Utförs av arbetsmiljöingenjör.

Workshop eller föreläsning
En workshop eller föreläsning nischas in i ett tema som är aktuell på ert företag. Förslagsvis kan det vara en del av ett hälsoprojekt på företaget, eller att det läggs i samband med en hälsoundersökning, då det ökar medarbetarnas känsla till inflytande samt väcker en beteende förändring.

Exempel på ämnen är:

• Varför är det viktigt att vara fysiskt aktiv för prestationen på jobbet?
• Hur kosten påverkar ett hållbart arbetsliv
• Stress -känslan av att vara otillräcklig
• Andra exempel på teman kan vara sömn, stress, alkohol och droger, fysisk aktivitet, mental träning osv.

Syftet med en workshop kan vara för att få igång samtalet och diskussionen bland medarbetare. Det är ett bra sätt att skapa dialog och få fram medarbetarnas tankar/åsikter/lösningar kring sin hälsan, gruppens hälsa och hälsan på arbetsplatsen. Syftet är att en workshop eller föreläsning i hälsans tecken kan vara informativt och inspirerande till medarbetarna samt tidseffektivt då man kan nå ut till fler samtidigt. Utförs av hälsostrateg.

Föreläsning kring skadligt bruk och missbruk
Kontakta oss för en dialog kring era behov av föreläsning inom ämnet så återkommer vi med förslag på upplägg.

Övriga utbildningar och workshops
Har ni önskemål om andra teman, utbildningar eller workshops så tveka inte att höra av er till oss. Vi kan även anordna workshops vid er kickoff, julavslutning, i samband med utbildningar eller introduktioner.