Kundservice


Välkommen att kontakta vår kundservice med frågor som rör elnät och fiber inom Malung-Sälens kommun.

Telefon kundservice
0280-442 20

E-post
kundservice@msen.se

Telefontider
Måndag – Fredag 08:00 -15:00
Lunchstängt 12:00-13:00

Vid strömavbrott eller felanmälan då vi har
stängt ring jour 023-634 65

Kontakta oss på Malung-Sälens Elnät


Besöksinformation

Huvudkontor
Besöksadress
Östra Bangatan 7
782 34 Malung
Postadress
Box 4
782 21 Malung

Lokalkontor
Östvalla Transtrand
Östvalla 124
780 68 Transtrand

Vanliga frågor och svar

A Om du inte är nöjd eller har klagomål kontakta vår kundtjänst . För att underlätta hanteringen så är vi tacksamma om du har dina uppgifter tillgängliga samt eventuellt underlag i ärendet. Om vi inte kommer överens är nästa steg i hanteringen att du lämnar in en reklamation. Det gör du i ett brev till oss där du beskriver ditt ärende. Är du osäker på dina rättigheter kan du vända dig till kommunens konsumentvägledare
 • Malin Halvarsson, telefon: 0280-181 09 e-post: konsument@malung-salen.se
För råd om oberoende användarrådgivning där du som konsument kan få rådgivning om tillgängliga energieffektiviseringsåtgärder och jämförelseprofiler kan du kontakta till kommunens energirådgivare
 • Niklas Andersson, telefon 0247-803 29 eller e-post: niklas.andersson@leksand.se
Du kan även besöka Statens energimyndighets webbplats: energimyndigheten.se

Andra instanser som kan hjälpa dig är:
 • Konsumenternas Energimarknadsbyrå energimarknadsbyran.se
 • Allmänna reklamationsnämnden arn.se
 • Energimarknadsinspektionen ei.se
 • Allmän domstol (tingsrätt)
A

Rubriken Konsumenträtt berör tre separata avsnitt som avser:

 • Konsumentens rättigheter enligt 11 kap. ellagen
 • Klagomålshantering
 • Information om den kontaktpunkt som regeringen utser samt vilka möjligheter som finns för en konsument att vända sig till Allmänna reklamationsnämnden och Energimarknadsinspektionen

11 kap. 2 § ellagen ger konsumenten en rätt att inte drabbas av avtalsvillkor som strider mot 11 kap. ellagen och som är till nackdel för konsumenten. 11 kap. 3-6 §§ ellagen ger konsumenten rättigheter i samband med avbrytande av överföring av el på grund av konsumentens avtalsbrott. Rättigheterna innebär att elnäts- och elhandelsföretagen enbart har rätt att avbryta överföringen av el under vissa särskilt angivna omständigheter och i enlighet med iakttagande av angivna rutiner. 11 kap. 7 § ellagen ger konsumenten rättigheter i fråga om avbrytande av överföring av el av elsäkerhetsskäl m.m. Rättigheterna innebär en rätt, i de fall elnätsföretaget kan förutse annat än kortvariga avbrott i överföringen, att få information i god tid före avbrottet och på ett visst sätt. 11 kap. 8-12 §§ ellagen ger konsumenten rättigheter i fråga om skadestånd vid avbruten överföring av el. Rättigheterna innebär en rätt att få ersättning för skada i de fall avbrytande av överföringen av el sker och elnäts- eller elhandelsföretaget härvid inte har uppfyllt bestämmelserna i 11 kap. 3-6 och 7 §§ ellagen. Rättigheten, avseende 11 kap. 3-6 §§, gäller även om konsumenten har framkallat avbrytandet av överföringen genom egen försummelse. Konsumenten har också rätt att få ersättning från elnätsföretaget för skada vid avbrott som inte beror på konsumentens försummelse. Rätten till ersättning i sistnämnda fall begränsas dock till sådana avbrott som har orsakats av omständigheter som ligger inom elnätsföretagets kontrollansvar. Vidare begränsas konsumentens rätt till ersättning, i nu angivna fall, till ersättning för utgifter och inkomstbortfall samt annan förlust på grund av avbrottet. Ersättningen kan därutöver i vissa fall jämkas. Konsumentens skadeståndsanspråk preskriberas två år från det att skadan inträffade. 11 kap. 13 § ellagen ger konsumenten rätt till ett avtal med elhandelsföretaget. Avtalet ska innehålla viss information som konsumenten ska få innan avtalet ingås eller bekräftas. En motsvarande rätt har konsumenten i förhållande till elnätsföretaget, enligt 11 kap. 14 § ellagen, med den skillnaden att konsumenten inte måste få den informationen innan avtalet ingås eller bekräftas. 11 kap. 15 § ger konsumenten rätt att inte missgynnas beroende på det betalningssätt som konsumenten har valt att använda vid betalning till elhandelsföretaget. Om elnäts- eller elhandelsföretaget erbjuder förskottsbetalning som en faktureringstjänst ska förskottsbetalningen grundas på den förväntade förbrukning och inte omfatta alltför lång tid (vara skälig). 11 kap. 16 § ellagen ger konsumenten en rätt att av elhandelsföretaget informeras om villkorsändringar i ett särskilt meddelande. Meddelandet ska också informera konsumenten om rätten att säga upp avtalet. Villkorsändringarna får inte börja tillämpas förrän tidigast två månader efter att elhandelsföretaget skickade meddelandet till konsumenten. 11 kap. 17 § ellagen ger konsumenten en rätt att få information från elhandelsföretaget om prishöjningar. Informationen ska lämnas på den första fakturan som skickas sedan prishöjningen har genomförts. Av informationen ska framgå när prisändringen trädde i kraft och hur priset ändrats. 11 kap. 18 § ellagen ger konsumenten en rätt att på elnäts- och elhandelsföretagets hemsidor få information om sina rättigheter, hur konsumenten ska gå till väga för att lämna klagomål samt vilka organ konsumenten kan vända sig till för information eller tvistlösning. Konsumenten har även rätt att, efter begäran, få sådan information på annat sätt. Slutligen har konsumenten rätt att få informationen på eller i samband med fakturor. 11 kap. 19 § ellagen ger konsumenten rätt att byta elhandelsföretag utan kostnad samt att i samband härmed få en slutfaktura från elhandelsföretaget inom sex veckor från det att leveransen upphörde. 11 kap. 21§ Nätkoncessionshavare ska se till att konsumenterna får lämplig information i samband med installation av nya mätare
A Som kund i Malung-Sälens Elnät får du två separata fakturor. En faktura som rör Elnätet och en faktura som rör ditt valda elhandelsföretag.
A Ska du gräva på din egen tomt? Använd dig då av ledningskollen.se och minska risken att gräva av andras ledningar. Det är inte alltid enkelt att veta vem som har ledningar i marken även när det handlar om den egna tomten eller marken. Genom att göra ledningsavisningsärenden när du ska gräva minskar du risken att gräva av andras ledningar med de kostnader det innebär. Ledningskollen är en gratis webbtjänst och hjälper dig som ska utföra markarbete att komma i kontakt med alla ledningsägare – med ett enda ärende! Läs mer på ledningskollen.se
A Sedan 1 januari 2006 finns bestämmelser i ellagen om avbrottsersättning vid elavbrott längre än tolv timmar.  Om du varit berörd av ett strömavbrott som varat i en sammanhängande period om 12 timmar eller längre har du som huvudregel rätt att få avbrottsersättning. Återkommer elen under kortare tid än två timmar under avbrottstiden räknas det som ett sammanhängande avbrott. Är tiden mellan avbrotten längre än två timmar räknas de som separata avbrott. Avbrottsperioden anses starta då vi Malung-Sälens Elnät har fått kännedom om avbrottet. Du behöver normalt inte ansöka om avbrottsersättning. Den betalas ut per automatik i samband med någon av de efterföljande fakturorna. Normalt ska du erhållit ersättning inom tre till sex månader. Om du inte fått ersättning inom denna tid kan kontakta oss på telefon 0280-442 20. Då avbrottet varat i 12 timmar eller längre är du enligt ellagen berättigad till en avbrottsersättning. Den baseras på din årliga beräknade elnätskostnad (abonnemangs samt överföringsavgift) och avbrottets längd. Ersättningen är minst 900 kronor och maximalt 300 % av din årliga beräknade elnätskostnad. Avbrottsersättningen utbetalas på din faktura. Avbrottsersättningen gäller inte om:
 • Kunden inte fullgjort sina skyldigheter, vilket medfört att elen blivit avstängd eller avstängd på egen begäran
 • Avbrottet beror på kundens försummelse
 • Överföringen av el avbryts för att vidta åtgärder som är motiverade av elsäkerhetsskäl eller för att upprätthålla en god drift- och leveranssäkerhet
 • Avbrottet ligger utanför koncessionsinnehavarens så kallade kontrollansvar
 • Avbrottet beror på fel i stamnätet
Mer utförlig information om avbrottsersättning hittar du hos exempelvis Konsumenternas Elrådgivningsbyrå www.energimarknadsbyran.se Vid skada på grund av försummelse i leverans av el eller annan försummelse från oss så har kunden rätt till ersättning. Om du inte fått ersättning eller är missnöjd så hör av dig till vår Kundservice 0280-442 20