Hållbarhet


Med vårt hållbarhetsarbete vill vi stärka våra positiva bidrag till samhället genom säkra leveranser och ansvarsfullt agerande.

Koncernens hållbarhetsarbete

Företagen inom koncernen Malung-Sälens Elverk AB levererar tjänster som samhället är beroende av för att fungera på ett tillfredsställande sätt för medborgare, företag och besökare. Med vårt hållbarhetsarbete vill vi stärka våra positiva bidrag till samhället genom säkra leveranser och ansvarsfullt agerande. Vi ska vara en trygg och inkluderande arbetsplats där hållbarhet finns med i alla beslut och arbetsprocesser.  

Målsättningar

Företagets målsättningar sätts utifrån våra fem fokusområden: Miljö, medarbetaren, samhällsnytta, kunden och ekonomi. 

Miljö

Vi ska arbeta med förnybar produktion. Det ska vara fokus på miljö vid inköp, upphandling, val av transportmedel, resor, inköp av bilar. Källsortering av skrotat material och övrigt avfall.

Styrdokument: 

 • Miljöpolicy
 • Miljöplan projekt 
 • Miljöplan projekt riktlinjer och exempel

Exempel på miljö- och klimatarbete: 

 • Förnybar produktion i Malung-Sälens elverks fyra vattenkraftverk. Investeringar i bolag som arbetar med förnybar produktion exempelvis Prosumenten och Dalavind. 
 • Miljöplaner i våra elnäts- och fibernätsprojekt. 
 • Deltagande i arbetet med att ta fram en regional färdplan för energisystemet i Dalarna samt Färdplan för trygg elförsörjning och effekthushållning. Resultatet av färdplanearbetet finns på Färdplan energisystem – Energiintelligent Dalarna.
 • Nätutvecklingsplaner, som en del av arbetet för att möta framtida krav på elnätet i ett allt mer elektrifierat samhälle. 
 • Utvecklingsarbete kring sortering av skrotat material i samarbete med avfallsmottagare. 
 • Källsortering på våra kontor.  
 • Deltagande i den lokala kretsloppsplanegruppen i arbetet med Dalarnas och Malung-Sälens kretsloppsplan för 2023-2030 Avfallsplan Dalarna.

Medarbetaren

Stolta och lojala medarbetare som trivs med sitt arbete. Det ska gå att utvecklas inom företaget samt ha bra utbildningsmöjligheter. Medarbetaren ska ges möjlighet att påverka den dagliga arbetssituationen genom eget ansvar. Vi ska arbeta aktivt med friskvård och hälsa. 

Styrdokument:

 • Jämställdhets- och diskrimineringspolicy 
 • Arbetsmiljöpolicy 
 • Lönepolicy 

Exempel på personal- och arbetsmiljöarbete: 

 • Arbetsmiljökommitté följer upp arbetsmiljöarbetet 
 • Korta medarbetarundersökningar, temperaturmätningar, varje vecka. Genomsnitt under 2022 7,9 av 10. 
 • Erbjudande om privat sjukförsäkring. 
 • Friskvårdstimme en gång i veckan. 
 • Kontorsmassage en gång i månaden. 
 • Friskvårdsbidrag. 

Samhällsnytta

Malung-Sälens Elverk ska arbeta för störningsfria el- och fibernät till Malung-Sälens kommunmedlemmar. Koncernen ska vara väl förberedd vid kris (exempelvis vid större avbrott), följa med i teknikutvecklingen inom el- och fibernät, söka och förvärva anläggningar för produktion av el. Vi ska medverka till att vara en attraktiv kommun att bo och verka i. Malung-Sälens Elverk ska verka för samordning inom de kommunala bolagen. Vi stöttar kontinuerligt det lokala föreningslivet genom sponsring. 

Styrdokument:

 • Ägardirektiv 
 • Affärsplan 
 • Sponsringspolicy 

Exempel på arbete för samhällsnytta: 

 • Ständigt arbete pågår för att driftsäkerheten i el- och fibernät ska vara pålitlig. Under 2022 var nättillgängligheten i elnätet 99,99 %. 
 • Årliga analyser utförs för att identifiera risker i verksamheten och ta fram åtgärder för att minska riskerna. 
 • Fiberbolaget arbetar med fiberutbyggnad i kommunen och bygger ut stamfiber till bland annat Tyngsjö och Sörsjön. Förtätningar av fibernätet är ett ständigt pågående arbete. 
 • Sponsring till barn- och ungdomsverksamheter av idrottslig eller kulturell karaktär. Under 2022 delades 264 524 kr ut i sponsring. 

Kunden

Vi ska hålla en hög servicenivå, bra dialog och kommunikation med alla våra kunder. Vi ska ha god tillgänglighet och kunden ska få snabb återkoppling. 

Styrdokument:

 • Allmänna avtalsvillkor 
 • Integritetspolicy 

Exempel på arbete för en god kundupplevelse: 

 • Vår kundservice har god kunskap om verksamheten och god lokalkännedom. 
 • Kundservice är vår första kontakt med kunden. 
 • Kundservice har som mål att vid mailkontakt alltid återkoppla inom en arbetsdag. 
 • Årsplan för kommunikation på webbplats och i sociala medier i ämnen där kunder efterfrågar fördjupad kunskap eller kundservice får många frågor. 

Ekonomi

Affärsmässighet, långsiktig ekonomisk planering och styrka. Vi ska ha den lönsamhet som krävs för att klara investeringar och reinvesteringar. 

Styrdokument: 

 • Ägardirektiv 
 • Affärsplan, verksamhetsplan och budget 

Exempel på ekonomiskt långsiktigt arbete: 

 • Kapacitetshöjande åtgärder i Sälenfjällen för att klara framtida expansion i området. I projektet ingår bland annat investeringar i fördelningsstationer samt en ny högspänningslinje Sälsätern-Tandådalen och Tandådalen-Närsjön. 
 • I februari 2022 beviljades Malung-Sälens Elnät AB en höjning från 24 kV till 36 kV områdeskoncession, vilket möjliggör större anslutningar till vårt elnät. 
 • Arbete i projektprocess för att förtydliga roller och kommunikation i våra projekt samt öka effektiviteten. 

Vi ger kraft åt fjäll och dal samt bidrar till en hållbar och växande bygd