Handslaget – 41 elbolag visar vägen!

Efter drygt tio år av utredningar, rusande teknikutveckling och parallella reformer på nationell- och europeisk nivå så har tiden sprungit ifrån idén om en elhandlarcentrisk modell (ECM). Därför presenterar 41 lokala och regionala elbolag alternativa förslag, med kunden i fokus.

 

  • I den historiskt stora expansionen av Sveriges elsystem vi nu står inför kommer elnäten att spela en helt avgörande roll för att nå klimatmål och energiomställning. Då måste vägen framåt vara tydlig, effektiv och utformas utifrån ett kundperspektiv, säger Johan Lindehag, vd i Ellevio och en av aktörerna bakom rapporten ”Handslaget – en mer kundvänlig elmarknad”.

Under de år som ECM planerats har motståndet vuxit sig starkare från allt fler aktörer. Den kritik som lyfts fram är i huvudsak inom följande områden: energiskatten, Sveriges försvar, den personliga integriteten, kreditrisker, missade klimatmål och krångel för kunder. En gemensam nämnare i kritiken mot reformen är att kundperspektivet försvunnit och att reformen, som var en god idé år 2009, med tiden blivit föråldrad.

Trots att klimat- och energiomställningen bör ge elnätsföretagen en mer framträdande roll planeras reformen om ECM. Den skulle tvärtom ge elnätsbolag en mer undanskymd plats i elsystemet och i samhället i stort. Energimarknadsinspektionen har beskrivit reformen som den största förändringen på elmarknaden sedan avregleringen år 1996. En förutsättning för att kunna genomföra ECM är att det samlas data om Sveriges elförbrukning, elkunderna och deras vanor i en central hubb.

  • Närheten till kunden ska vara utgångspunkten för framtidens elmarknad och den närheten har det lokala elbolaget. När det gäller den centrala elmarknadshubben så motverkar den kundens kontakt med lokala elbolaget. Resultatet är en konsolidering på elmarknaden där kunderna förlorar kontakten med en lokalt förankrad aktör. Detta kommer att drabba kunder och den lokala energiomställningen. Dessutom är den olämplig ur både säkerhets- och integritetssynvinkel, enligt tunga myndigheter som Försvarsmakten och Datainspektionen. Elmarknadshubben är mycket dyr, integritetskränkande och passé, säger Erik von Hofsten, vd i Lokalkraft Sverige som samlar 35 lokala energibolag i Sverige.

De utmaningar som fortfarande finns kvar sedan ECM och elmarknadshubben började utredas kan åtgärdas – utan att göra om elmarknaden. Dessa rör fullmaktshantering, elfakturans utformning, anvisningsavtal och statistikproduktion. Rapporten visar att dessa problem kan lösas betydligt effektivare än genom den omvälvande reformen ECM med tillhörande elmarknadshubb. Med åtta konstruktiva förslag pekar rapporten på hur Sverige kan möta utmaningar på slutkundsmarknaden, samtidigt som konkurrenskraft, energiomställning och klimatmål säkras. Förslagen sätter kunden i fokus och tar hänsyn till övriga reformer, pågående initiativ och generella samhällsförändringar på elmarknaden:

  • Enklare och effektivare hantering av fullmakter genom reglering och tillsyn från Energimarknadsinspektionen
  • Dyra anvisningsavtal kan upphandlas eller regleras prismässigt utifrån spotpriset
  • Förenklingar av fakturor genom en branschgemensam dialog med Energimarknadsinspektionen
  • Statistikproduktionen kan förbättras och förenklas utifrån pågående förenklingsarbete

Om rapporten:

Rapporten ”Handslaget – en mer kundvänlig elmarknad” har tagits fram av 41 lokala och regionala elbolag med en lång samlad erfarenhet av Sveriges elsystem. Rapporten är även ett resultat av dialoger med viktiga intressenter till reformen.
Läs rapporten i sin helhet: Klicka här!

Kontaktperson Malungs Elnät
VD Daniel Segerholm
0280 – 442 52
daniel.segerholm@malungselnat.se