Gamla stolpar

Det händer återkommande att vi får frågor kring om vi kan skänka/sälja gamla stolpar efter rasering. Vi lämnar aldrig ut stolpar utan skickar dessa vidare till destruktion för hanteringen godkända företag.  

Varför? 

De stolpar vi köper in och sätter upp idag är tryckimpregnerade med kopparsalt och sedan behandlade med en kombination av mineral- och vegetabiliska oljor. Dessa stolpar är bättre ur både miljö- och arbetsmiljösynpunkt än de stolpar som tidigare har använts. 

De stolpar som tidigare använts i elnätet är impregnerade med antingen kreosot eller en blandning av krom, koppar och arsenik (CCA). Eftersom elnätsmaterial köps in för att hålla i många år är huvuddelen av de stolpar som vi plockar ned stolpar av dessa två typer. Impregneringen är både miljö- och hälsoskadlig och det finns lagkrav kring när, hur och av vem de får användas. CCA-impregnerade stolpar är helt förbjudna att lämna ut och även kreosotstolpar har restriktioner kring användningsområden och information. Vi kan inte praktiskt skilja ut stolpar, ge korrekt information och säkerställa att stolparna används på ett säkert sätt ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt när de lämnar vår verksamhet. Därför kan vi heller inte lämna ut eller sälja gamla stolpar.