Avbrottsersättning årlig information!

Sedan 1 januari 2006 finns bestämmelser i ellagen om avbrottsersättning vid elavbrott längre än tolv timmar.

Om du varit berörd av ett strömavbrott som varat i en sammanhängande period om 12 timmar eller längre har du som huvudregel rätt att få avbrottsersättning. Återkommer elen under kortare tid än två timmar under avbrottstiden räknas det som ett sammanhängande avbrott. Är tiden mellan avbrotten längre än två timmar räknas de som separata avbrott. Avbrottsperioden anses starta då vi Malungs Elnät har fått kännedom om avbrottet.

Du behöver normalt inte ansöka om avbrottsersättning. Den betalas ut per automatik i samband med någon av de efterföljande fakturorna. Normalt ska du erhållit ersättning inom tre till sex månader. Om du inte fått ersättning inom denna tid kan kontakta oss på telefon 0280-442 20.

Då avbrottet varat i 12 timmar eller längre är du enligt ellagen berättigad till en avbrottsersättning. Den baseras på din årliga beräknade elnätskostnad (abonnemangs samt överföringsavgift) och avbrottets längd. Ersättningen är minst 1000 kronor och maximalt 300 % av din årliga beräknade elnätskostnad. Avbrottsersättningen utbetalas på din faktura.

Avbrottsersättningen gäller inte om:

  • Kunden inte fullgjort sina skyldigheter, vilket medfört att elen blivit avstängd eller avstängd på egen begäran
  • Avbrottet beror på kundens försummelse
  • Överföringen av el avbryts för att vidta åtgärder som är motiverade av elsäkerhetsskäl eller för att upprätthålla en god drift- och leveranssäkerhet
  • Avbrottet ligger utanför koncessionsinnehavarens så kallade kontrollansvar
  • Avbrottet beror på fel i stamnätet

Mer utförlig information om avbrottsersättning hittar du hos Konsumenternas Energimarknadsbyrå https://www.energimarknadsbyran.se/